We voerden een leerrijk gesprek met Martin Swayne over de toestand in de luchtvaart sector.

In 2018 en 2019 ging er een stakingsgolf door het Amerikaanse onderwijs. West Virginia beet de spits af, gevolgd door Oklahoma, LA, Chicago enzovoort. Vaak leidden de stakingen tot indrukwekkende overwinningen. ACOD-militant Wim Benda verdiepte zich in deze strijd om te achterhalen wat wij daaruit kunnen leren.

Dit interview verscheen in het juninummer van Tribune, het maandblad van ACOD.

Overal pompen regeringen geld in de wereldeconomie om deze – net aan – boven water te houden. Volgelingen van keynesiaanse ideeën – stimuleringsmaatregelen en beheer aan de vraagzijde – voelen zich in het gelijk gesteld. Maar alleen het marxisme biedt een oplossing.

De corona-crisis zorgt voor onenigheid binnen de Amerikaanse strijdkrachten. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling voor de kapitalistische klasse en een voorbode van de komende explosieve ontwikkelingen. Het is een kenmerk van de revolutionaire geschiedenis dat individuele soldaten worden beïnvloed door de algemene stemming in de samenleving en dat ze een sleutelrol kunnen spelen in de klassenstrijd. 

De Vlaamse overheid wordt overspoeld door nieuwe directieleden, die een duidelijke N-VA-stempel hebben. De directieleden (met een rode kleur) zijn veelal tot op hun pensioen op een zijspoor gezet. En nu de pionnen van N-VA op hun plaats zitten, wachten ze op het juiste moment om hun spelletjes te spelen: corona... iedereen in z’n kot, dus niemand die protesteert: besparingen worden doorgevoerd.

Veel ambtenaren die ze zomaar niet kunnen dumpen krijgen opeens een negatieve evaluatie. Hen als vakbondsvertegenwoordiger verdedigen, is niet altijd een gemakkelijk te winnen zaak. In de paritair samengestelde commissie die het beroep aanhoort van het slachtoffer zijn de voorbije jaren ook N-VA-adepten binnengeslopen. Dus je moet al veel geluk hebben om deze te overtuigen. Probeer maar eens een verdedigingszaak op poten tezetten, als je elkaar niet persoonlijk kan spreken en in de ogen kijken, alles moet via telefoon en video-chats.

In coronatijden denkt de directie, dat ze nu vrij spel heeft en opgelegde besparingen kan doorvoeren door het muilkorven van de vakbonden. Officieel bij elkaar komen lukt nu toch niet! ook niet met mondmaskers op, dan maar de vakbonden buiten spel zetten! Maar dat is buiten de scherpzinnigheid van de vakbonden gerekend. Nu er geen mogelijkheid is tot overleg tussen directies en vakbonden, houdt men enkel "informeel" overleg. Géén documenten, géén geschreven teksten, en zo proberen ze de vakbondsleiders in de zak te zetten.

Directies laten luchtballonnetjes op... en hopen dat wij deze slikken. Nadien gaan ze dan weer onder het mom van "doorgepraat met de vakbonden" hun plannen voorleggen en doorvoeren. Maar zijn de vakbonden werkelijk zo dom? Alle overheidsdiensten moeten besparen: nogmaals 1 000 ambtenaren minder. Zelfs al hebben alle ambtenaren bewezen dat ze tijdens corona de diensten kunnen doen draaien zonder face-to-face gesprekken. Onverdroten hebben ze hun werk voortgezet via telefoon, via chats, via videogesprekken... van thuis uit !

Alle werknemers wilden dat de dienstverlening aan de bevolking verzekerd bleef. Maar besparen is besparen, dachten de directies. Neem de zwaksten, neem diegene die altijd solidair zijn met de rest, val de vakbond aan, daar waar ze het sterkst staan: de laaggeschoolden! We moeten besparen, wel laat ons de schoonmaakster en onderhoudsmannen gewoon overhevelen naar een privéfirma (met 4 jaar garantie op loon- en werkbehoud). Alzo besparen we meer dan 200 ambtenaren.

Opgeruimd staat netjes; we besteden de schoonmaak uit en treffen de vakbond in volle onderbuik. Dit was eventjes buiten de socialistische vakbond gerekend. OK informeel... kan je moeilijk reageren, want er is officieel niks gezegd. ACOD was in het nauw gedreven... Het informeel overleg was als een mokerslag aangekomen. Pas nadien, als ze naar adem begonnen te snakken, zijn ze in actie geschoten: overleg met andere vakbonden en onmiddellijk een schrijven aan de directie gericht dat ze dit niet zomaar aanvaarden.

Dat uitbesteding goedkoper is, is de meest verspreide leugen bij overheidsdiensten. Dit pikken de vakbonden niet meer... bewijzen op tafel (die er niet zijn, want de echte facturen tonen iets anders). Naar de burgers toe, wordt beweerd dat er een grote besparing gerealiseerd wordt, nu het werk door zoveel minder ambtenaren kan gedaan worden. Anderzijds tonen ze niet de volledige boekhouding, en verbergen de "werkingskosten" van een dienst. Het Rekenhof heeft dit in hun audits al meer dan eens bewezen, maar de NVA- politici beweren dat deze beslissingen de primaat van de politiek zijn (Of anders gezegd: de regering, die haar mandaat haalt uit de verkiezingen, beslist en niemand anders). Algemeen werd reeds herhaaldelijk aangetoond dat uitbesteding duurder is en daarenboven in minder kwaliteit resulteert.

Maar de vakbonden, in gemeenschappelijke strijd, zullen weerleggen dat de zwaksten niet het slachtoffer mogen zijn van besparingen en stellen liever (als laatste redmiddel) een overdracht voor naar het facilitair bedrijf van de Vlaamse Overheid. Op die manier behouden de schoonmaaksters en andere onderhoudsmensen, tegen dezelfde voorwaarden hun contract en tewerkstelling. Ze worden van de eigen personeelslijst geschrapt en behoren tot een nieuwe overkoepelende dienst die alle agentschappen bij de Vlaamse Overheid ondersteunen. Dit is een veel betere oplossing dan de overheveling naar een privébedrijf, met een onzekere garantie op 4 jaar werk en loon en verder veel blablabla.

Echt in actie schieten, kunnen we nog niet, omdat het enkel een informeel voorstel was... een "ballonnetje" dat de directie oplaat... Maar we mogen ons niet laten vangen en weerloos blijven toekijken. Dit zullen we nooit doen! Zodra dit voorstel "formeel" voorgesteld wordt door de directie, kunnen we in actie gaan. Ondertussen is het onder de tafel dat we het gevecht aangaan.... vanuit ons buikgevoel, rechtvaardigheid voor iedereen. Gelijkheid voor iedereen. Respect voor iedereen. Wie zorgt ervoor? De vakbond: de macht van het getal. Sluit je aan bij de vakbond en ga de strijd aan tegen de onrechtvaardigheid!

Koning Willem-Alexander verklaarde op 10 maart tijdens een staatsbezoek aan Indonesië dat hij namens Nederland zijn verontschuldigingen wilde aanbieden voor het geweld van Nederlandse zijde tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.

COVID-19 schudt de wereld drastisch door elkaar. De aanwezigheid van ‘het onzichtbare monster’ breekt dagelijkse routines, herdefinieert gewoontes en herschikt prioriteiten. Vele werkende mensen maken terug kennis met iets dat ze lang geleden verloren waren: (vrije) tijd.

Iedereen kent het recht om te werken, maar door de coronacrisis duikt er nu ook een discussie op over het recht om niet te werken, bv. wanneer de veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. Op 11 mei legde een deel van het personeel van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB het werk neer. De werknemers eisten controles op het gebruik van mondmaskers, een limiet op het aantal passagiers en een hermetische afsluiting van de cabine van de bestuurder. Daarnaast beriepen zij zich op “het recht om de werkplaats te verplaatsen in geval van noodsituaties”.

Volgens de voorzitter Aziz Ghali van mensenrechtenorganisatie Association Marocaine des Droit, houdt het Marokkaanse regime momenteel meer dan 500 mensen gevangen omwille van politieke redenen. Deze groep van mensen is heel divers, met o.a. leden van de Hirak Rif beweging, leden van de beweging van Jaradah, rappers, bloggers en een journalist.

Net voor 1 mei lanceerde Robert Verteneuil, de voorzitter van het ABVV een oproep voor een nieuw sociaal pact “genre 1944”. Het patronaat, via de voorzitter van het VBO, Pieter Timmermans, reageerde hier onmiddellijk positief op.. Deze houding van het patronaat zou ons nu reeds zorgen moeten baren…..

Omwille van de coronacrisis, verhuisden we onze activiteiten naar de digitale wereld. (Her)bekijk hier onze video's.

Een partij is niet louter een organisatiemodel, een naam, een vaandel, een verzameling van individuen of een partijapparaat. Voor een marxist is een revolutionaire partij eerst en vooral een programma, een methode, ideeën en tradities. Slechts op de tweede plaats een organisatie en een apparaat, hoe belangrijk die ook moge zijn om de revolutionaire ideeën van het marxisme onder de breedste lagen van de werkende klasse te verspreiden. De marxistische partij, vanaf het prille begin, moet zich baseren op theorie en een programma, die de condensatie vormen van de algemene historische ervaring van het proletariaat. Zonder dit, is er niets. De opbouw van een revolutionaire partij begint altijd met het trage en scrupuleuze werk om kaderleden samen te brengen en op te leiden. Deze vormen de ruggengraat van de partij gedurende haar gehele levensloop.

In Brazilië is een ernstige politieke crisis uitgebroken. De minister van Justitie Moro trad gisteren af nadat president Bolsonaro het door Moro voorgedragen  hoofd van de  federale politie Valeixo had ontslagen.

Om totaalvisies te realiseren, moet de samenleving bevrijd worden van de grenzen die het private bezit opwerpt. Enkel door het onteigenen van de grote banken en bedrijven, en het publiek maken van al deze rijkdom, kunnen alle steden tot volledige ‘ecocities’ worden omgebouwd. Dan zullen ze ophouden met steden te zijn in de nauwe zin: chaotische ophopingen van mensen en infrastructuur. In die zin ligt de opheffing van de tegenstelling tussen stad en platteland volledig binnen ons bereik.

Met de afkondiging van de noodtoestand ten gevolge van COVID-19 hebben de bazen op alle mogelijke manieren hun waardering laten blijken voor hun werkkrachten. Ze worden zelfs als ‘helden’ beschouwd. Maar wat gebeurt er in de bedrijven waar diezelfde 'helden' het gebrek aan veiligheidsmaatregelen aanklagen?

De doorbraak van de coronapandemie in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zal catastrofaal zijn.

Satellietbeelden van NASA laten drastische verminderingen zien in de uitstoot van broeikasgassen in gebieden met grote concentraties, zoals China of Noord-Italië. Vooraanstaande klimaatactivisten stellen dat ook dat het coronavirus de oplossing is om de klimaatverandering tegen te gaan. Wij vinden dat kortzichtig.

Bernie Sanders ligt uit de race. Dit is een enorme klap voor miljoenen mensen die hoopten dat zijn campagne een weg vooruit zou bieden - een manier om te vechten tegen de miljardairs die de VS regeren. Maar het is ook een keerpunt. Voor miljoenen zal dit de laatste druppel zijn. Dit is de laatste keer dat ze proberen te werken binnen het tweepartijensysteem van de kapitalisten.

Handen wassen, afstand bewaren, in je elleboog niezen; we worden om de oren geslagen met onze persoonlijke verantwoordelijkheid om de coronacrisis te bestrijden. Dit doet sterk denken aan de benadering van de ecologische crisis: sorteer, eet minder vlees, vermijd het vliegtuig. Telkens wordt een crisis verengd tot persoonlijke verantwoordelijkheden blijven structurele oorzaken onderbelicht.

Washington escaleert de bedreigingen tegen Venezuela. Het US Department of Justice klaagde president Maduro en andere hoge ambtenaren aan op basis van uitvergrote beschuldigingen omtrent, onder andere, drugssmokkel. President Trump liet meteen weten dat hij oorlogsschepen naar de Caraïben zou sturen om de “drugshandel” te bestrijden voor de kust van Venezuela