Op hun congres van 19 mei verleende ACOD-Limburg unaniem het eremilitantschap aan de linkse president Chavez, als steun aan het revolutionaire proces in Venezuela. Ze waarschuwen daarbij bewust voor een herhaling van Chili 1973.

Dankzij een eerste gesprek met Jorge Martin, die in februari naar België kwamnaar België kwam in het kader van onze campagne Handen af van VenezuelaHanden af van Venezuela, zijn Gust Haverbeke en andere militanten van ACOD-Limburg hun aandacht blijven vestigen op de ontwikkelingen in Venezuela. Ze besloten dat de sociale verwezenlijkingen, maar ook het gevaar van een contrarevolutie, meer aandacht moeten krijgen binnen de Belgische arbeidersbeweging. Daarmee knoopt ACOD-Limburg aan bij de tradities van internationale solidariteit die zo diep in de arbeidersbeweging geworteld zijn. Ze zijn de eerste vakbond in België die zich met kracht achter de Bolivariaanse revolutie zet, en wij hopen dat ze daardoor tot voorbeeld dienen voor andere Belgische vakbonden.

Resolutie van ACOD-Limburg over Venezuela

“De militanten en leden van ACOD-LIMBURG in congres bijeen op woensdag 19 mei 2004, bieden Hugo Chavez, president van de staat Venezuela het eremilitantschap aan als steun aan de verwezenlijking van zijn Bolivariaanse revolutie.

De militanten en leden van ACOD-Limburg betuigen hun solidariteit met de sociale programma’s van Hugo Chavez gericht op betere materiële omstandigheden voor de Venezolaanse boeren en arbeiders (alfabetisering, gezondheidszorgen, goedkope kredieten etc.).

De militanten van ACOD-Limburg verzetten zich met klem tegen de pogingen tot destabilisering van de regering Chavez, door de Venezolaanse burgerij met steun van het Amerikaanse kapitaal en de Westerse regeringen (de USA op kop), welke er alleen maar op gericht zijn de opbrengsten uit de olierijkdommen van het land opnieuw in de zakken van de rijken en de multinationals te laten verdwijnen.

De militanten en leden van de ACOD roepen dan ook alle progressieve krachten op zich solidair te betonen met de strijd van de Venezolaanse president en het Venezolaanse volk tegen de aanvallen van het internationale kapitaal.

Wij willen niet dat Venezuela een tweede Chili wordt en dat President CHAVEZ binnenkort als een tweede President ALLENDE moet betreurd worden.”