Net zoals vandaag ontspon er zich tien jaar geleden een recessie en kwamen vele bedrijven in de problemen. De acties tegen het Globaal Plan staan in het geheugen gegrift van vele syndicalisten. Het is een herinnering van gemiste kansen en van een nederlaag, die men echter niet aan zichzelf kan wijten.

Vrijdag 10 oktober besliste het Antwerpse schepencollege om de lineaire besparingen op het personeel in te trekken. Daarmee is een einde gekomen aan een lange periode waarin het stadsbestuur de kwadratuur van de cirkel trachtte te maken door de illusie van méér dienstverlening met minder personeel na te streven!

De gemoedstoestand van de Fordarbeiders wordt sinds de aankondiging van de 3.000 afdankingen sterk op de proef gesteld, wat sommige media ertoe leidt hen als "apathisch" af te schilderen. De onophoudelijke acties deze week, gekoppeld aan de controle op de productie van de Transit tonen echter aan dat het Fordpersoneel van zich begint af te bijten. Woordbreuk door de directie pikken zij niet. Dit gesprek hadden wij met een viertal arbeiders en syndicalisten aan het piket van de nachtploeg.

Het grote banenberaad is nog maar pas opgestart en de actualiteit duwt iedereen met de neus op de feiten: de huidige recessie zal nog maar eens duizenden banen doen sneuvelen, niet het minst in Vlaanderen. Dit terwijl de voortschrijdende productiviteitsaangroei reeds in hoogconjunctuur de aangroei van banen afremt. De belofte van premier Verhofstadt om tegen het einde van de legislatuur 200.000 banen gecreëerd te hebben klinkt hierbij als bijzonder ambitieus. Dit artikel werd geschreven tijdens het banenberaad. We komen binnenkort terug op de povere resultaten van deze conferentie.

Het zogenaamd dissidente standpunt van België in de Irak-crisis kost 3.000 Fordarbeiders hun baan. En als Ford toch nog in België blijft, zal het enkel zijn dankzij de oneindige vergevensgezindheid van de Forddirectie. Wie heeft er te winnen en wie heeft er te verliezen bij deze sensationele onthulling?

Wie het debat volgt over de vergrijzing en de betaalbaarheid van de pensioenen krijgt grijze haren van de toekomst die ons geschetst wordt. Het kan echter ook anders. De Rode Rechter probeert een alternatief te formuleren.

De massale afdankingen bij Ford Genk zijn een catastrofe van formaat voor de werkende klasse. Tegelijkertijd is het een virulente aanklacht tegen het tewerkstellingsbeleid van de de regeringen op alle niveaus. De vakbondsleiding van het ACV en het ABVV, die dit beleid hebben gevolgd, moet nu een drastische koerswijziging voorstellen. We spraken hierover met Stephen Bouquin, arbeidssocioloog en militant actief in ATTAC en andere sociale bewegingen.

In onze reeks ‘tegenexpertise’ willen we op geregelde tijdstippen een eigenzinnige – marxistische – visie formuleren op actuele onderwerpen die niet altijd tot de vaste aandachtspunten van onze website behoren. Deze keer kijken we naar de zogenaamde 'gratis'-verhalen.

Na het Shipspotting-dossier onthult Vonk nu de voorbereidingen van het Belgische leger aan een interventie in Irak. Dit blijkt uit de versnelde terugtrekking van Belgische troepen uit Kosovo. Meer lezen jullie in het onderstaande persbericht dat we gisteren verzonden.

In onze reeks ‘tegenexpertise’ willen we op geregelde tijdstippen een eigenzinnige – marxistische – visie formuleren op actuele onderwerpen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de beslissing van het paritair comité voor de bediendensector om studenten via premies aan te trekken tot bepaalde beroepen?

Het is nu ongeveer drie maanden sinds de parlementsverkiezingen van mei en de zomervakantie is achter de rug. Tijd dus voor de nieuwe regering om eens in haar kaarten te laten kijken. De nieuwe regering, en vooral de socialisten daarin, hebben ons tijdens de verkiezingscampagne immers bijna de hemel op aarde beloofd. De vraag is nu of ze dat zullen waarmaken.

De stakingen van deze zomer tegen de Georoute lieten zien welke actiebereidheid er bestaat onder de postwerkers. In plaats van de kwestie te verengen tot een technische onderhandeling over de toepassing van de Georoute, zouden de vakbonden beter de mobilisatie ter verbetering van de werkomstandigheden koppelen aan een strijd van alle overheidsbedrijven, incluis Spoor en Belgacom, voor werkzekerheid en tegen privatiseringen.

De Afghaanse en Ecuadoriaanse asielzoekers en illegalen die deze zomer actie voerden tegen hun dreigende uitwijzing, konden niet rekenen op de steun van de vakbonden. We gaan dieper in op de redenen voor deze afzijdigheid.

Half september is het de vijfde ‘verjaardag’ van de dood van Semira Adamu. De regering heeft toen wat lapwerk gedaan aan het asielbeleid, maar uit de recente pogingen tot collectieve uitwijzing van Afghanen en Ecuadorianen weten we dat de toestand van vluchtelingen er allerminst op is verbeterd.

De media-aandacht voor AEL is dikwijls op sensatiezucht gebaseerd. Tegelijkertijd doen de leiders van AEL hier ook aan mee. Sommige standpunten doen heel wat stof opwaaien. Enerzijds is discriminatie en structureel racisme een feit dat men al te dikwijls banaliseert. Anderzijds staat de actie hiertegen soms ook op een 'verkeerd been'. Waarom?

Na het débacle van de kartellijst Resist met de parlementsverkiezingen, besliste de Arabische Europese Liga om een nieuwe partij te lanceren, de Moslim Demcoratische Partij. Wat voor een partij wordt dit? Gaat dit de strijd tegen racisme en onderdrukking vooruit helpen? We reiken hier enkele antwoorden aan.

Hervorming van de belastingen is een geliefkoosd thema van de paarse regering. Reeds tijdens de vorige paars-groene regering werden we geconfronteerd met een aantal maatregelen. De nieuwe paarse regering wil dat werk voortzetten. Tijd voor de Rode Rechter om het geleverde werk eens onder de loep te nemen.

Op 21 juli verspreidden wij het hierna volgend persbericht. (Een deel van) de Amerikaanse wapens die in de winter en in het voorjaar via Antwerpen op transport werden gesteld naar de Golf komen nu via dezelfde weg weer terug, met bloed besmeurd. Ook dit is Belgische logistieke steun aan de oorlog en de bezetting!

Het plan Move 2007 van NMBS-baas Karel Vinck is geen toekomstvisie voor een verbeterde mobiliteit. Het is een louter financiële visie opgesteld op basis van uitsluitend boekhoudkundige redeneringen, die een aanzet zijn tot privatisering en een regelrechte aanval op het personeel en de reizigers.

De nederlaag van Agalev bij de laatste verkiezingen heeft binnen en buiten de partij al heel wat stof doen opwaaien. Vandaag proberen een aantal leden en sympathisanten van Agalev verklaringen en oplossingen te bieden voor de crisis waar de partij zich in bevindt. Wij willen met dit artikel een bijdrage leveren aan het debat.

Ze houden het nog steeds vol! Na veertien stakingsweken is de vastberadenheid van de Antwerpse bibliotheken nog steeds intact. Nochtans is het geen gemakkelijk conflict voor het bibliotheekpersoneel.

Net zoals bij vorige verkiezingen dienden zich op 18 mei verschillende lijsten aan van een uiterst linkse signatuur: Resist, LSP en PVDA. Met dit artikel willen we de balans opmaken van hun diverse politieke oriëntaties, het gauchisme en waarom de sociaal-democratie steeds terugkeert ondanks de pogingen van uiterst links.

Het maandblad Vonk wil vanaf dit nummer starten met een maandelijkse bijdrage van de Rode Rechter. Wij zijn immers verheugd over de vooruitgang die de sociaal-democraten bij de laatste parlementsverkiezingen hebben gemaakt. Wij weten echter ook dat de socialisten zich wel beroepen op de verzuchtingen van de werkende mensen maar deze ook snel durven te vergeten wanneer het op concrete beleidsmaatregelen aan komt. Vandaar de Rode Rechter, die zal waken over de mate waarin de socialisten tegemoetkomen aan de verzuchtingen van de werkende mensen.

Eerste bedenkingen bij de resultaten van de federale verkiezingen. Wij zijn tevreden met de forse winst voor SP.a en PS, maar waarschuwen ervoor dat dit electoraal succes snel verkwanseld kan worden door een rechts beleid.

We zijn nu enkele dagen voor de federale parlementsverkiezingen van 18 mei. Het belooft alvast een moeilijke opdracht te worden om te bepalen op wie je zal stemmen. Want opnieuw wordt de verkiezingsstrijd in onze burgerlijke parlementaire democratie gekenmerkt door een opmerkelijke paradox. Hoewel de tegenstellingen in de maatschappij almaar toenemen lijken de tegenstellingen tussen de verschillende politieke partijen almaar kleiner te worden. De verkiezingsstrijd wordt gekenmerkt door een eenheidsdenken dat erop gericht is om de ongelijke maatschappelijke verhoudingen van het kapitalisme te verdoezelen en te beschermen. Zelfs SP.a, de partij die ontstaan is uit de klassenstrijd van de georganiseerde arbeidersbeweging, heeft zich, niet voor het eerst, met handen en voeten gebonden aan de wetmatigheden van de kapitalistische economie.

Frank Hosteaux is een havenarbeider die in Antwerpen bekend staat als ‘de burgemeester van de Seefhoek’. Dat heeft hij te danken aan zijn strijd tegen huisjesmelkers in deze achtergestelde wijk. Hij trekt daar ook politieke conclusies en is kandidaat op de lijst van SP.a. We interviewden hem over zijn sociaal en politiek engagement.

Op 18 mei zijn er opnieuw verkiezingen. Aan het einde van het linkse spectrum vinden we de kartellijst van de religieus-nationalistische Arabisch Europese Liga en de stalinistische PVDA. De lijst heet Resist. Het klinkt radicaal, maar eigenlijk verbergt het oppervlakkig radicalisme een reformistische aanpak van de problemen los van de arbeidersbeweging.

Patrick Janssens wordt burgemeester in Antwerpen. Het toonbeeld van de socialistische vernieuwing wekt hiermee de hoop op een nieuwe wind door Antwerpen te laten waaien en de gesel van het Vlaams Blok terug te dringen. Wat zijn de kansen dat hij hierin zal slagen?

Hier vindt u de recentste update van de ondertekenaars van de oproep voor een syndicale boycot van de wapentransporten. Ondertussen kreeg de oproep ook steun van Danny Maertens, gewestelijk secretaris ABVV West-Vlaanderen en van de syndicale afvaardiging van ACOD-LRB van de Stad Antwerpen en van het Gewest Antwerpen van de hele ACOD. Ook in het ACV en in Franstalig België wordt de oproep nu verspreid. Neem contact met ons op voor een Franstalige versie van de tekst.

De slecht draaiende economie laat een ravage achter op de arbeidsmarkt. In de laatste vier maanden verloren dagelijks gemiddeld honderd arbeiders en bedienden hun baan. De vakbonden bieden weinig steun aan delegees, hoewel het potentieel voor een grote beweging voor jobs wel degelijk bestaat.

Terwijl de media melden dat Bagdad gevallen is en de Amerikaans-Britse militaire suprematie op het terrein afdoende bewezen werd, blijven nog steeds nieuwe legereenheden toestromen. Ook via Antwerpen. De syndicale boycot moet NU geactiveerd worden.

Hier vindt u de recentste update van de ondertekenaars van de oproep voor een syndicale boycot van de wapentransporten. De ondertekeningen werden gerangschikt in de volgorde dat ze bij ons zijn aangekomen. Ondertussen heeft het ABVV West-Vlaanderen ook een standpunt ingenomen voor zo'n boycot van de transporten en vraagt het de federale leiding om deze op Europees vlak te organiseren in samenwerking met het Europees Vakverbond. Even opmerkelijk is dat verschillende voltallige delegaties de oproep hebben besproken in de laatste dagen en hem ook ondertekenen zoals in de Esso raffinaderij, bij Totalfinaelf, bij Oneon NV in Ranst en bij Electro-Nite.

Een opmerkelijke bijdrage aan de laatste betogingen tegen de oorlog in Irak zijn de wagens met soundsystem die in de betogingen talloze jongeren rond zich verzamelen en voor een spontane en enthousiaste sfeer zorgen. "Wij hebben geen woorden nodig om ons protest te uiten", wordt er dan gezegd, "voor ons volstaat de muziek". Dit is een op het eerste gezicht spontane uitdrukking van de embryonale staat van de anti-oorlogsbeweging, die weliswaar sympathiek overkomt, maar ook zeer veel beperkingen inhoudt. En daar moeten we ons bewust van zijn.

Vorige week lanceerden verschillende ACOD-militanten een oproep om de zeeloodsen te ondersteunen met een syndicale boycot van de wapentransporten. Gust Haverbeke, gewestelijk secretaris ACOD Limburg, was een van de eerste ondertekenaars van deze oproep. Wij spraken met hem daarover.

Op donderdag 27 maart kwam het Vlaamse Bureau van het ABVV bijeen. Op de agenda stond de syndicale boycot van de oorlogstransporten. Het besluit van deze bijeenkomst is mijlenver verwijderd van de verwachtingen van vele leden van de rode vakbond. Maar de strijd in de vakbeweging is verre van beslecht. Ondertussen geven wij een eerste analyse van het vakbondsstandpunt.

Dit is het officiële standpunt van het Vlaamse ABVV over de oorlogstransporten. Een kritische analyse vindt u verder op deze site. Indien u net zoals ons verontwaardigd bent over dit standpunt raden wij u aan rechtstreeks naar Xavier Verboven, Intergewestelijk secretaris van het ABVV, te bellen op het vermelde nummer.

Een rustige maar geëngageerde fietstocht naar de Oostendse luchthaven eindigde eergisteren in een eerste heuse poging om de militaire transporten te belemmeren. Een zeventigtal actievoerders aan de luchthaven blokkeerden eerst het toegangshek naar de landingsbaan waarlangs de ‘refuelling’ van de vliegtuigen gebeurt. Met fietsen, spandoeken en een sit-in werd deze toegang een paar uur lang versperd.

Gisterenavond 27 maart werd in Gent opnieuw betoogd tegen de oorlog in Irak. Aanvankelijk leek de opkomst mager uit te vallen, maar uiteindelijk stapten toch zo’n duizend mensen op van aan het Zuid naar de Vrijdagsmarkt.

Onlangs werd Pierre Carette, kopstuk van de terroristische organisatie CCC (Cellules Communistes Combattantes, of in het Nederlands, Strijdende Communistische Cellen) na zeventien jaar opsluiting vrijgelaten. Hebben acties zoals die van het CCC iets gemeen met de ideeën en opvattingen van Marx en Lenin? Wie heeft er uiteindelijk baat bij een terreurcampagne zoals die van de CCC? Om daarop te antwoorden gaan we even terug in de tijd, meerbepaald de dag waarop de CCC voor het laatst een bomaanslag pleegde.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken