Honderden arbeiders van Net Brussel bezetten donderdagochtend de Kunst-Wettunnel en ook het kruispunt van de Wetstraat en de Kunstlaan in het centrum van Brussel. De ogenschijnlijke politieke en syndicale apathie van de Belgische arbeidersklasse kan zich snel omkeren in harde actie en woede van zodra de aanval duidelijk wordt.

Hoe kan je werkdruk meten? En vooral, wanneer wordt deze druk ondraaglijk? We vroegen het aan degenen die elke dag bagage lossen, laden, verslepen, doorduwen en sorteren bij Brussels Airport.

De schamele loonnorm van 0,3% die in het interprofessioneel akkoord is vastgelegd, blijkt moeilijk te verteren. Wat niet interprofessioneel kon worden behaald, proberen de syndicale kernen op bedrijfsvlak te bekomen. In het ene bedrijf na het andere wordt de loonnorm doorbroken.

Sven Naessens, ABVV-afgevaardigde bij Total, schreef dit stukje over de achtergrond van het brutale ontslag van drie werknemers bij BRC in de Antwerpse Haven.

De CAO-onderhandelingen in de petroleumsector zitten in een doodlopend straatje. Een vakbondsmilitant maakt de balans op. Met dank aan de webmaster van de "Infoblog ABVV Petroleum".

“Veel volk! Goed gedaan!”. Zo feliciteerde iedereen elkaar op de eerste tweetalige algemene vergadering van de Actiecomités tegen het nieuwe Pact voor de Euro of het zogezegde ‘economic governance’. ‘Economic governance’ is een modern schutwoord voor kapitalistisch economisch beleid.

De spontane stakingen bij de NMBS lokken weer antisyndicale reacties uit bij het patronaat en de politieke rechterzijde. Ze zien ze graag buiten de wet geplaatst. Maar kan dat wel?

De sociale zekerheid bestaat 65 jaar en ze staat onder druk, er zou zwaar bespaard moeten worden. Redenen genoeg dus voor een boek over de sociale zekerheid. Een bespreking van het boek 'Uw sociale zekerheid in gevaar' van Jef Maes.

1300 stakers van het Antwerps stedelijk onderwijs stapten woensdag 23 maart op in een betoging door het stadscentrum. Het personeel van het stedelijk onderwijs is het beleid van het stedelijk onderwijs duidelijk beu.

Het stakingsrecht zou in België absoluut zijn geworden? Zoiets beweert Herman Craeninckx, advocaat bij Stibbe, een prestigeus kantoor uit het Brusselse. Patrick Humblet antwoordt op deze dwaze bewering.

Brandstofprijzen zijn in België nooit zo duur geweest als vandaag. De benzine aan de pomp heeft de piek van juli 2008 overschreden. Onze lonen en uitkeringen volgen die trend niet wegens de vervalsing van de index. Niet alleen moet de huidige index worden verdedigd maar verbeterd.

UNIZO beschreef de actiedag van het ABVV en het ACLVB als “volstrekt overbodig en kortzichtig”. Het VBO noemt de stakingen "misplaatst, onverantwoordelijk en een historische vergissing". We zijn goed bezig zouden we zeggen... Ondanks de afwezigheid van het ACV en de gebrekkige organisatie was de actie een succes.

De gevestigde partijen, met SP.a op kop, zingen reeds weken in koor de lof van het IPA. Nu de vakbonden het ontwerp afgekeurd hebben, zullen ze alles in het werk stellen deze ‘sociale partners’ alsnog op andere gedachten te brengen. Ze willen dit IPA door het strot van de meerderheid van de syndicale achterban rammen. Wij mogen hen hier niet de kans toe geven.

De patroons zijn slechts koele minnaars van de Wet Major. Hun totale gebrek aan respect voor de dokwerker gaat echter veel verder dan dat. Zo willen de Antwerpse havenbonzen ook de organisatie van de havenarbeid en het aanwervingssysteem grondig wijzigen.

Drie Franstalige afdelingen van BBTK roepen op tot een 24-urenstaking tegen het ontwerpakkoord van IPA. Ondertussen heeft ook het federale BBTK verzet aangetekend tegen dit akkoord. Het comité dat ijvert voor de heropname van de vijf afgedankte secretarissen van BBTK BHV maakt ook een scherpe analyse van het ontwerp.

De sociale partners, de top van de vakbonden en de bazen zijn het eens over een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA 2011-2012). Enkele centrales komen ondertussen reeds naar buiten met scherpe kritieken op het akkoord.

Met haar geslaagde acties en publicaties tegen sociale dumping in het baantransport legt de afdeling wegvervoer van de BTB (Transportbond van het ABVV) een schrijnende problematiek bloot. De alerte afdeling ontdekte dat Belgische transportfirma's er vaak malafide praktijken op nahouden wat betreft de behandeling van hun chauffeurs.

Zelden was een ‘werkloze’ bediende zo actief… Martin Willems, de vakbondssecretaris die door de federale leiding van de BBTK onrechtmatig werd afgedankt, is niet bepaald iemand die bij de pakken blijft zitten. Tot nu toe hoorden de militanten enkel maar de uitleg van de BBTK-leiding. Een steuncomité ‘Reintegration Now’ werd eveneens boven de doopvont gehouden. Na vier maanden strijd is het tijd voor een eerste balans.

De bekendmaking van het pestgeval in het bedrijf MACtac was voor de media en het patronaat weer de gelegenheid voor een oefening 'vakbondbashing'. De vakbonden worden met de vinger geduid voor alles wat er maar verkeerd loopt in het land.

De vakbondsafgevaardigden van ABVV bij Opel kregen een aangetekende brief waarin ze werden aangemaand om een poortblokkade op te heffen. Indien aan het verzoek geen gehoor werd gegeven, zou Opel de vakbondsafgevaardigden persoonlijk aansprakelijk stellen.

Staatssecretaris Schouppe probeerde het dossier van de ‘derde handler’ op Zaventem door de regering van lopende zaken te regelen. Onder de enorme druk van de vakbond heeft hij zijn plannen even opzij gezet. Roger Collin, ABVV-delegee bij Flightcare, geeft meer uitleg.

Zonder uitzondering hebben alle Europese regeringen het pad gekozen van bezuinigingen, belastingsverhogingen en het verminderen van de pensioenen. De meer dan 100.000 vakbondsleden die door Brussel trokken tijdens de Europese Actiedag verzetten zich tegen deze onheilspellende toekomst.

De steun voor de vijf afgedankte BBTK-secretarissen is geweldig, en dit niet alleen onder de delegees en de militanten. Nochtans blijft de BBTK-top halsstarrig haar beslissing tot ontslag verdedigen tegen de wil in van haar eigen achterban.

Vrijdag kregen alle vijf secretarissen van BBTK Industrie in Brussel-Halle-Vilvoorde te horen dat ze op staande voet werden ontslagen. Zij moeten worden gesteund. Dit is een testcase voor de vakbondsdemocratie en voor het verzet tegen het regionalisme binnen onze vakbond.

Net na de verkiezingen sloeg de Luikse voorzitter van de rode metaalvakbond in een regionalistische kramp. Dit ging regelrecht in tegen de standpunten van het ABVV en het ACV, die pleiten voor federale solidariteit en voor het een houden van de Belgische sociale zekerheid.

Luc Cortebeeck en Claude Rolin, voorzitter en secretaris van het ACV, hebben het initiatief genomen om een vakantieblog van het ACV te maken. Gedurende de maanden juli en augustus publiceerden zij er een kleine dertig stukjes over de sociale en de politieke actualiteit.

Het federaal congres van het ABVV van juni vindt plaats tegen een uitzonderlijke achtergrond, namelijk de ergste crisis van het wereldkapitalisme sinds de jaren ‘30. Het zal een tijdje duren voordat het doordringt dat deze crisis geen normale crisis is of een ‘normale’ cyclusbeweging van de economie. Alle vertrouwde visies en waarheden in onze vakbond zullen hierdoor overhoop gehaald worden. Het ABVV moet zich hierop voorbereiden.

Bij Godiva hebben ze gevochten als leeuwen en vooral als leeuwinnen. Maar zodra de directie het wapen van de lock-out en de dreiging van sluiting gebruikt, is er meer nodig. Dat kon enkel maar komen van syndicale actie buiten het bedrijf.

De vastberadenheid van de directie van Godiva is zeer hard. Binnen het bedrijf hebben de arbeiders het onderste uit de kan gehaald om de krachtsverhoudingen in hun voordeel om te buigen. De sleutel voor een eventuele overwinning in één bedrijf zoals Godiva ligt dus in de solidariteit van andere bedrijven.

We zijn een van de weinige Europese landen waar er nog een verschil bestaat in het statuut tussen arbeiders en bedienden. Deze discriminatie is zelden zo pijnlijk als tijdens een crisis zoals vandaag.

Vandaag legden meer dan 300 arbeiders van de pralinefabriek in Brussel het werk neer. Bijna evenveel arbeiders stonden voor de poort tijdens het massapiket. Dit was een van de levendigste en strijdbaarse piketten die we de laatste jaren hebben kunnen meemaken.

Dagelijks ondervinden we nu dat wat ‘heropleving' of ‘conjunctuurverbetering’ wordt genoemd niet noodzakelijk de voorbode is van gouden tijden. De ontslagentsunami raast verder en sleurt na o.a. Opel en haar toeleveringsbedrijven nu ook Carrefour en haar toeleveranciers mee.

Meer dan 2.000 mensen namen deel aan de solidariteitsketting met de arbeiders van Opel, de onderaannemingen en Carrefour. Dit is een eerste aanzet tot de eenmaking van de afzonderlijke strijd tegen afdankingen en sluitingen, hopen we. Hier ziet u de eerste videoreportages. 

Toen GM-topman Reilly boudweg stelde dat hij de Opelfabriek te Antwerpen tegen 30 juni zou sluiten, was voor hem de kous af. Dicht is dicht, een andere oplossing is er niet. Ondanks de zware overproductiecrisis in de automobielsector en bij GM in het bijzonder maakte de Antwerpse vestiging echter nog 34 miljoen euro winst vorig jaar. Is dat geen schande?

De topman van de Vlaamse werkgeversorganisatie spreekt enkele dagen voor het sociale overleg verzoenende taal aan het adres van de vakbonden. "Nadat we eerst de welvaart verdiend hebben, moeten we ook durven praten over herverdeling en de strijd tegen de armoede. En daarbij moeten we ook naar onszelf kijken". Is het overleg nu gered?

Op een sterk beveiligde bijzondere ondernemingsraad heeft de directie van Carrefour haar shocktherapie op tafel gelegd. De herstructureringsmaatregelen gaan 1.672 banen  kosten. Carrefour speelt het hard. Maar wanneer de vakbond de wil heeft om het personeel massaal te mobiliseren, dan kunnen de werknemers het ook hard spelen.

Procter&Gamble (P&G) is wereldwijd marktleider voor een brede waaier wasproducten. P&G leidt echter ook de dans van de vakbondsonvriendelijke bedrijven - in het buitenland, maar ook in België. De waarden waarmee het alle menselijke relaties doordringt op de werkvloer zijn superindividualistisch. Oliver Van den Eynde, een gedreven ABVV-delegee, vat het samen in twee woorden: een ‘individuele fabriek’.

Een twintigtal ‘bekende Antwerpenaren’ beslissen op de bres te staan voor de Opel-arbeiders. De strijd van de Opel-arbeiders moet in de aandacht blijven, Opel moet open blijven. Zo eenvoudig maar ook zou duidelijk is de boodschap.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken