De Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders staat te boek als een rechtse partij. De partij heeft een repressief beleid tegen criminaliteit en tegen vreemdelingen. Verder zegt de partij "ondernemers de ruimte te willen geven", wat in de praktijk inhoudt dat grote bedrijven minder belasting hoeven te betalen.

Nu zegt Geert Wilders in een interview in de Telegraaf tegen de geplande verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 te zijn. Tevens zegt Wilders dat de uitkeringen en minimumlonen ook ongemoeid gelaten moeten worden. Dit is enigszins opvallend, aangezien Geert Wilders eerder nog voor het afschaffen van het minimumloon was. Hij vermeldt erbij dat de PVV "een echte volkspartij" is.

Is het zo dat de PVV zo'n linkse partij wordt? Geert Wilders heeft vanaf het begin van zijn politieke loopbaan aan de rechterzijde gestaan. En altijd heeft hij in de traditie van Pim Fortuyn zich afgezet van de "linkse kerk". Hij is altijd voor een agressief pro-Amerikaans buitenlands beleid geweest, tenminste tot Obama zijn "verzoenende" Caïro-speech hield. Terwijl het Amerikaanse buitenlandsbeleid nu onder de doctrine van "Reconciliation" wordt uitgevoerd, zit Geert Wilders nog in de vorige doctrine vast van "Clash of Civilizations". Deze gedachte van "botsing der beschavingen" is uitermate reactionair, omdat het de fundamentalistische islam alleen maar versterkt in plaats van verzwakt.

Binnenlands is het precies hetzelfde. Een ultrarepressief beleid tegen criminaliteit, zonder er ook maar over te praten wat de oorzaken van criminaliteit zijn. Ja, dat is blijkbaar "cultuur". En er moet gesneden worden in "linkse hobby's zoals ontwikkelingshulp, immigratie, klimaatonzin en de Europese Unie".

Deze "hobby's" zijn trouwens echter helemaal niet zo links of socialistisch zoals ze worden uitgevoerd. Bij ontwikkelingshulp en veel milieuplannen zijn het multinationals die vooral hiervan profiteren. Immigratie wordt door bedrijven gebruikt om personeel te krijgen dat voor heel lage lonen gaat werken, en de Europese Unie is een instrument van de Europese regeringen om pro-kapitalistisch beleid in heel Europa door te voeren. De kritiek hierop is vanuit een zeer reactionair oogpunt.

Wilders' zogenaamde linkse plannen zijn plannen om de AOW-leeftijd niet te verhogen, geen loon- en uitkeringsmatiging door te voeren, en de toestand in de verpleeghuizen te verbeteren. Nou, dat zijn plannen waar we het absoluut niet mee oneens kunnen zijn. Net als met Wilders' uitspraak dat de banken geld krijgen, terwijl de werkende Nederlander niks krijgt. Maar men moet nooit alleen kijken wat er gezegd wordt, maar ook wie het zegt en waarom. Wilders is een populist. Hij heeft geen duidelijke visie, behalve een reactionaire anti-islam en anti-immigrantenvisie.

De crisis begint nu duidelijk effecten te krijgen in Nederland. Het kabinet heeft aangekondigd te gaan bezuinigen. Dat, terwijl er nog genoeg geld over was voor de banken. Minister Donner heeft weer eens om loonmatiging gevraagd, terwijl de leeftijd van de AOW verhoogd dreigt te worden naar 67 jaar. Dit zorgt voor een verandering in bewustzijn van de werkende man. Geert Wilders heeft nu enkele linkse punten overgenomen en een gedeelte van de arbeidersklasse achter zich gekregen. Maar de visie blijft in de kern hetzelfde. Er moet van de PVV een immigratiestop komen om geld vrij te maken voor verpleeghuizen. Hij blijft hierbij werken binnen het raamwerk van het kapitalisme in crisis. En de oplossing is juist buiten dat raamwerk te treden. Het kapitalistische systeem is in crisis.

Het kan niet goed werken. De gehate immigranten die "onze voorzieningen en banen inpikken" zijn ook slachtoffers van een systeem waarin alles draait om het maken van zoveel mogelijk winst. In de zogenaamde "Derde Wereld" worden de grondstoffen door westerse multinationals geplunderd, en gaat de rijkdom van de grondstoffen niet naar de lokale bevolking. Dit drijft mensen weg uit die landen naar de rijke westerse landen. In die westerse landen wordt er met miljarden euro's aan belastinggeld naar banken gesmeten. Nu er daar bezuinigd gaat worden en er weer allemaal mensen ontslagen gaan worden, maakt het kapitalisme in de rijke westerse wereld ook allemaal slachtoffers. Als alle slachtoffers van het kapitalisme, de werkende mensen wereldwijd, zich hiervan bewust worden, is er geen macht in de wereld die hen kan tegenhouden.
In Nederland zou de Socialistische Partij met een echt socialistisch programma de werkende Nederlanders voor zich kunnen winnen. Helaas is het programma te veel gebaseerd op hervormingen binnen het systeem, eigenlijk bedoeld om het systeem te redden. Maar waarom zouden we dit systeem willen redden? Alleen met een werkelijk socialistisch programma kunnen de arbeiders die achter Wilders aanlopen teruggewonnen worden. De rijken moeten betalen voor de crisis. De banken moeten met minimale compensatie genationaliseerd worden onder werknemerscontrole, net als de belangrijkste industrie. Alleen zo kunnen we een einde maken aan werkloosheid en andere kwalen van het kapitalisme. Verder moet het programma internationalistisch zijn, want socialisme in één land is onmogelijk.

De Socialistische Partij vooraan in de strijd tegen afbraak en voor socialisme!
Voor de nationalisatie van de grote bedrijven en het bankwezen onder werknemerscontrole, met minimale compensatie!
Socialisme internationaal!

http://vonknederland.blogspot.com/http://vonknederland.blogspot.com/

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken