Voor de aanleg van het BAM-tracé (Oosterweelverbinding) moeten er een dik dozijn milieuvergunningen verleend worden, in het bijzonder voor de verschillende werfzones.

Dat bouwheer Noriant hierbij wel zeer slordig te werk gaat, werd in augustus al voor een eerste keer duidelijk: Noriant moest hals over kop een roekeloze vergunningsaanvraag intrekken voor een breekinstallatie voor betonpuin vlakbij de woonwijken van Deurne noord. Dit gebeurde dankzij hevig bewonersprotest, waarbij meer dan 120 bezwaarschriften werden ingediend.

Hetzelfde kan gebeuren met de al even omstreden milieuvergunningsaanvraag van Noriant voor de aanleg van een stortplaats voor baggerspecie op Antwerpen Linkeroever. Daarvoor zou 90 procent van het Sint Annabos moeten verdwijnen.

Noriant trachtte de stortplaats vergund te krijgen als een 'tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem'. De milieuwetgeving rond deze tussentijdse opslagplaatsen is redelijk soepel. Een honderdtal inwoners van Linkeroever dienden een bezwaarschrift in waarbij zij er onder andere op wezen dat er te weinig waarborgen zijn om wateroverlast en de vervuiling van het grondwater te vermijden en de stabiliteit van de ondergrond te waarborgen. De ondergrond van Linkeroever bestaat uit opgespoten zand en heeft daardoor een kwetsbare waterhuishouding. De meeste gebouwen zijn dan ook op heipalen gebouwd.

OVAM, de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij die ook moet toezien op de bescherming van de bodem en het grondwater, treedt de omwonenden nu bij in hun redenering. OVAM is van oordeel dat de werfzone aangezien moet worden als slibstort. Dit impliceert verregaande maatregelen op het vlak van de bodem- en grondwaterbescherming. Er moeten stortdijken en beschermende folies worden aangebracht, er moeten kwelsloten en drainagesystemen worden gebouwd en er moet een zuiveringsinstallatie gebouwd worden voor het naar de Schelde terugvloeiende percolatiewater.

De provinciale deputatie besliste daarom de beslissing over de vergunningsaanvraag met twee maanden uit te stellen. De provincie vraagt aan Noriant om te antwoorden op de visie van OVAM, en tegelijk ook te antwoorden op het bezwaarschrift van Natuurpunt-Wal (Waasland-Linkeroever). Deze natuurbeschermingsorganisatie draagt nog een reeks bijkomende bezwaren aan tegen het rooien van het Sint Annabos op zich en wijst op diverse plaats- en verwerkingsalternatieven voor de baggerspecie.

Dit alles zet de plannen van Noriant behoorlijk op losse schroeven. Indien men toch mordicus zou willen doorgaan met de hallucinante plannen voor het omvormen van het Sint Annabos tot een baggerstort, dan zal het kostenplaatje hiervan vele malen hoger zijn dan begroot. De reeds sterk onderschatte kostprijs van het BAM-tracé zal hierdoor nogmaals de hoogte inschieten. En of er hiervoor een vergunning zal worden toegekend, wordt ondertussen behoorlijk twijfelachtig. Mocht dit toch gebeuren, dan zal ik de bewoners van Linkeroever bijstaan in het inleiden van een beroepsprocedure tegen een dergelijke onverantwoorde beslissing, net zoals ik ze heb bijgestaan in het formuleren van een bezwaarschrift, en net zoals ik de inwoners van Deurne succesvol heb bijgestaan in het neerleggen van bezwaarschriften tegen de betonbreker.