Theorie

Kunstmatige intelligentie (Artificial intelligence, AI) heeft het afgelopen decennium, en meer bepaald de laatste vijf jaren, een exponentiële groei in capaciteiten gekend. AI domineert hightechindustrieën en biedt de basis van technologieën gaande van zelfrijdende auto's tot gezichtsherkenning in grootschalige bewakingssystemen.

De idee dat automatisering en technologische vooruitgang aan de basis liggen van werkloosheid, is zeer wijd verspreid. Het debat over de oorzaken van werkloosheid en de rol van automatisering is belangrijk omwille van de politieke implicaties. Dit artikel argumenteert dat werkloosheid niet het gevolg is van automatisering, maar dat het een bijproduct is van de kapitalistische economie en dat het kapitalisme niet in staat is om de automatisering te organiseren op een menselijke manier en zelfs niet op een manier die economisch efficiënt is.

De golf van graaischandalen die over het land rolt voedt dagelijks de woede en de verontwaardiging van de bevolking. Een schril licht wordt hier geworpen op de band tussen politiek en de bedrijfswereld. De privésector en talrijke mandatarissen zijn immers sterk met elkaar vervlochten. In tegenstelling tot de officiële versie, dienen zij niet het volk, maar vooral zichzelf en de kapitalistische ondernemingen.De instellingen van de burgerlijke democratie worden hiermee sterk gediscrediteerd. Hun echte aard wordt zichtbaar. Tijd om even stil te staan bij wat de staat eigenlijk is. We schreven dit artikel in 1996. Het heeft niets aan actualiteitswaarde ingeboet.

De wereld is minder en minder stabiel. Diplomatieke en militaire conflicten nemen toe. De kapitalistsiche economie blijft in crisis. Niet te verwonderen dat ook de klassenstrijd uitbreiding neemt en dat jongeren en arbeiders zich beginnen de radicaliseren. Hier kan u kijken naar de inleiding over wereldperspecieven die Fred Weston gaf op het recentste congres van de Canadese afdeling van de International Marxist Tendency. 

Vonk brengt twee nieuwe brochures uit. Een brochure over 'Hoe stakingen winnen' en over 'Marxisme, Feminisme en de emancipatie van de vrouw'. Te bestellen bij onze militanten of stort 2,50 euro (incluis verzendingskosten) op rekeningnummer 001-1370273-30 op naam van Vonk met vermelding ‘brochure eurocrisis + adres’.(Europese overschrijving: IBAN = BE15 0011 3702 7330 en BIC = GEBABEBB).

Het loont de moeite om een of twee maal per jaar de overtocht te maken naar Londen voor de IMT Winter/Summer School. De Engelse kameraden hebben ondertussen een stevige traditie opgebouwd door het aanbieden van vormingsweekends met zowel aandacht voor politieke discussie alsook ‘revolutionaire’ ontspanning.

Hier vind u de analyse van de wereldsituatie gemaakt door de Internationale Marxistische Tendens (IMT). Dit is een discussiedocument (in het Engels) dat nu overal in de nationale afdelingen van de IMT wordt besproken, van Karachi en Jakarta over Caracas en Montreal tot Madrid en in Brussel. Later dit jaar wordt dit document op het wereldcongres van de IMT gestemd eventueel ook geamendeerd.

Aanhoudend worden we gebombardeerd met de mythe dat het kapitalisme de motor is van innovatie, technologie en wetenschappelijke vooruitgang. Maar in feite is precies het omgekeerde waar. Het kapitalisme is een rem op elk aspect van de menselijke ontwikkeling. Wetenschap en technologie zijn daar geen uitzondering op.

Dit boek, geschreven na de Russische massastakingen in 1905, is rijk aan inzichten over vakbonden en stakingen. De spontane stakingsgolf sinds het begin van 2008 zal nu ook uitmonden in een 24-urenstaking. De algemene staking krijgt op die manier weer een centrale plaats in de discussies en de acties van de arbeidersklasse in België.

Dit is een transcriptie van het tweede deel van Alan Woods' toespraak op een bijeenkomst van de IMT-leiding in januari. Hij gaat hier in op het effect van de economie op de klassenstrijd in diverse landen.

Je kan hier een toespraak beluisteren van Alan Woods, die zijn politieke en economische vooruitzichten voor 2008 uitlegt tijdens een bijeenkomst van de leiding van de International Marxist Tendency op 13 januari.

Bij het begin van het academiejaar brachten de Marxistische Studenten een brochure uit die de kernideeën van het marxisme meer inzichtelijk maakt. Deze brochure is een inleiding op de methode en de geschiedenis van het marxisme.

Hier werpen we een blik op Europa, waar de klassenstrijd heropleeft, de tegenstellingen in de internationale politiek en de impasse van de ‘Derde Wereld’, met nadruk op de situatie in het bezet Irak, Iran en Palestina en Israël.

Zonder correcte vooruitzichten is het onmogelijk om vruchtbaar revolutionair werk te verrichten. Dit document argumenteert dat de meest turbulente periode van de geschiedenis is begonnen. De ene schok na de andere doet het systeem op zijn grondvesten daveren.

Onlangs overleed de grote marxistische denker én activist Ted Grant. Wie zijn teksten wil lezen, kan nu ook terecht in een beknopt Nederlandstalig archief, naast het uitgebreid Engels en Spaans archief. Je kan hier onder andere zijn analyse van de opgang en de val van de Communistische Internationale lezen.

Donderdag 20 juli overleed Ted Grant, een van de voornaamste Trotskistische leiders na de tweede wereldoorlog. We publiceren hier een tekst geschreven door Alan Woods, hoofdredacteur van marxist.com, over zijn vriend en kameraad, geschreven de dag van Teds overlijden zelf.

Op het Nederlandstalig Marxistisch Internet-ArchiefNederlandstalig Marxistisch Internet-Archief verscheen zopas 'De lessen van Oktober', geschreven door Leon Trotski. Ook op Vonk.org bieden we nu deze tekst aan. De enorme waarde van deze klassieker is dat hij zich niet beperkt tot een feitelijk relaas van de Oktoberrevolutie. Voorrang gaat naar een grondig inzicht in de dynamiek van een socialistische revolutie.

Marxisten hebben geen blauwdruk van de toekomstige socialistische maatschappij. Toch kunnen we vanuit de ontwikkeling van het kapitalisme al enkele zaken vertellen over hoe het socialisme er zal uitzien. In deze korte tekst geeft de grote Duitse revolutionair Rosa Luxemburg een aanzet daartoe.

Twee jaar geleden publiceerden we Vooruitzichten voor de Wereldrevolutie. Het huidige document frist de analyse op van de marxistische stroming over de wereldsituatie in het licht van de laatste ontwikkelingen. Dit eerste deel gaat voornamelijk in op de aard van de periode waarin we ons bevinden, de toestand van de wereldeconomie met het dreigende protectionisme en de verhoudingen tussen de VS en de rest van de wereld, in het bijzonder China.

We publiceren het derde hoofdstuk van De rede in opstandDe rede in opstand, dat gaat over het dialectisch materialisme. Alan Woods en Ted Grant toetsen de methode van het dialectisch materialisme aan recente bevindingen in de moderne wetenschap (kwantummechanica, chaostheorie) en komen tot de conclusie dat de methode van het dialectisch materialisme tot op heden de beste manier is om de wereld te begrijpen.

We publiceren hier een resolutie die is geschreven door Alan Woods, de redacteur van Marxist.com. Celia Hart verdedigde deze resolutie in een workshop getiteld ‘De utopie die we nodig hebben’ georganiseerd in Havana (Cuba) op vrijdag 10 september 2004.

We publiceren twee theoretische teksten van Leon Trotski, die allebei gaan over de Russische revolutie. De eerste, Drie opvattingen over de Russische revolutieDrie opvattingen over de Russische revolutie, handelt over de unieke positie die Trotski al vroeg innam ten aanzien van de komende revolutie. De tweede tekst, De Russische revolutieDe Russische revolutie, is een transcriptie van de beroemde toespraak die Trotski in Kopenhagen hield voor een groep Jongsocialisten en gaat eveneens voor een groot stuk over de permanente revolutie.

Resultaten en vooruitzichten is het boek waarin Leon Trotski de fundamenten schetst van zijn theorie van de permanente revolutie. Daarmee geeft hij – meer dan tien jaar voor de Oktoberrevolutie van 1917 – aan dat het mogelijk is dat de arbeidersklasse in een onderontwikkeld land eerder aan de macht komt dan in een van de ontwikkelde kapitalistische landen. De volledige tekst is nu beschikbaar op de Vonk-website.

De ideeën van Lenin en Trotski zijn ongetwijfeld de meest verdraaide en door het slijk gehaalde ideeën uit de geschiedenis. Gedurende meer dan tachtig jaar werden ze aangevallen door de apologeten van het kapitalisme, die geprobeerd hebben hun ideeën – het bolsjewisme – ofwel als totalitair, ofwel als utopisch af te schilderen. Vonk publiceert nu een Nederlandse vertaling van het boek Lenin en Trotski, hun ware ideeën, geschreven door Ted Grant en Alan Woods, die een analyse schreven die hier uitvoerig tegenin gaat.

Voor wie zijn marxistische economische kennis wil bijspijkeren maar er tegenop ziet de hele turf van Het Kapitaal van Marx te lezen, is er goed nieuws. Deze klassieker der klassiekers is nu op internet beschikbaar in een ingekorte versie gemaakt door Otto Rühle, waarin de essentie zoveel mogelijk bewaard gebleven is.

In 1920, drie jaar na de Russische revolutie, schreef Lenin een bijzonder interessant boekje, De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme, waarin hij de lessen overloopt die de Bolsjewistische Partij geleerd had tijdens de voorbije periode. Ook geeft Lenin raad aan tal van partijen en organisaties die in heel Europa als paddenstoelen uit de grond waren geschoten. De kritiek van Lenin op de ‘linksen’ is in wezen een kritiek op het sektarisme, een gauchisme waar vooral de nieuwe communistische organisaties mee ‘besmet’ waren, en waar ook hedendaags extreem-links van kan leren. Het volledige boek staat nu voor het eerst on line.

Moraal is wat ons helpt het ‘goede’ van het ‘kwade’ te onderscheiden. Zoveel hebben we toch ingelepeld gekregen in de lessen godsdienst. Maar moraal staat niet los van de materiële belangen van sociale klassen, zo legt Trotski uit in ‘Hun moraal en de onze’, een pareltje van revolutionair denken op het vlak van de moraal.

We publiceren een tekst van Lenin die geschreven is op een sleutelmoment van de Russische Revolutie van 1917, namelijk in september, nauwelijks één maand voor het eigenlijke moment van machtsovername door de sovjets en de bolsjewieken. Ook voor deze tijd bevat dit werk erg interessante elementen zoals de opheffing van het zakengeheim, de nationalisatie van de banken enzovoort.

De studie van de marxistische theorie is geen academische oefening. Het is veeleer een concrete gids die ons helpt ons te oriënteren in het geheel van verwarrende gebeurtenissen en in de complexe processen van de maatschappij, de economie, de klassenstrijd en de politiek. Daarom begint Vonk met de publicatie van een aantal marxistische klassiekersmarxistische klassiekers. Een must voor iedereen die de wereld wil veranderen!

Vaak krijgen marxisten het verwijt dat ze voorstanders zijn van geweld omdat ze ijveren voor revolutie. Over het begrip revolutie bestaan evenwel allerlei misverstanden. Daarom willen wij in dit document dieper ingaan op wat een revolutie juist is, ons daarbij baserend op verscheidene historische voorbeelden.

Tot op het einde van zijn leven voerde Leon Trotski een niet aflatende strijd tegen de zogenaamde herinterpretaties van het marxisme (‘revisionisme’). Net vóór de Tweede Wereldoorlog polemiseerde Trotski met de leiders van de Amerikaanse Socialist Workers Party, die de fundamenten van het marxisme in vraag stelden. Dit pamflet, ‘Het ABC van de materialistische dialectiek’, is een van de vele pareltjes die Trotski afleverde ter verdediging van het marxisme. Vonk publiceert dit document voor het eerst on-line in een Nederlandstalige vertaling.

De Belgische Nobelprijswinnaar scheikunde, Ilya Prigogine, is op woensdag 28 mei op 86-jarige leeftijd overleden. Het wetenschappelijk en filosofisch werk dat deze geleerde aan de wereld nalaat is voor marxisten van bijzonder grote betekenis.

In het derde deel van het document behandelen we een aantal problemen die eigen zijn aan de ex-koloniale wereld. Omwille van het uitstel van de proletarische revolutie in het Westen en de afwezigheid van een echte marxistische partij en leiding, heeft de revolutie in de ex-koloniale landen in het verleden een vervormde gedaante aangenomen (proletarisch-bonapartisme). Met de zich ontvouwende revolutie in Argentinië, Venezuela en andere landen is de leidinggevende rol van het proletariaat echter aan de orde van de dag.

Overal ter wereld toont het kapitalisme zijn reactionaire aard. Waar dit het meest opvalt is in de zogenaamde Derde Wereld. De internationale verdeling van de arbeid gaat nu zeer ver als gevolg van de ‘globalisering’ van de laatste jaren. De voormalige koloniale landen hebben hier niet veel van kunnen genieten. Integendeel, de uitbuiting van de landen uit de zogenaamde Derde Wereld door de meer ontwikkelde kapitalistische landen is de laatste tijd enorm gestegen. Dit is deel twee van het document over de vooruitzichten op wereldvlak.

Het document waarvan we hier het eerste deel publiceren (en dat uiteindelijk in vier delen gepubliceerd zal worden), behandelt de vooruitzichten van de marxistische tendens Vonk (In Defence Of Marxism, www.marxist.com internationaal) voor de socialistische wereldrevolutie. Het analyseert de wereldwijde crisis van het kapitalisme, economische perspectieven, het niveau van de klassenstrijd in de verschillende ontwikkelde kapitalistische landen, de revolutionaire ontwikkelingen in de voormalige koloniale landen en de zogenaamde Derde Wereld, de wereldwijde strijd tegen het imperialisme, de houding van het marxisme tegenover oorlog, de situatie in de massapartijen en vakorganisaties van de arbeidersklasse en de taken van de revolutionaire tendens. Het document is een programmatorische uiteenzetting van de internationale marxistische tendens rond www.marxist.com. Het is de ideologische basis van waaruit we onze strijd voeren voor een massale marxistische beweging op wereldschaal.