Wie zal de factuur betalen?

Op vrijdag 20 februari werden er op verschillende plaatsen in het land korte acties ondernomen tegen de chaos die een onlangs doorgevoerde gedeeltelijke herstructurering van het Ministerie van Financiën heeft teweeggebracht.

Waarover gaat het?

Reeds verscheidene jaren leeft bij velen het idee dat de belastingcontroles die door de Administratie der Directe Belastingen en de Btw-administratie - grotendeels naast elkaar - werden gevoerd o.a. efficiënter moeten verlopen en tevens door een controle over een langere periode een preventief karakter moeten hebben m.b.t. allerhande vormen van ontwijking en ontduiking. Een en ander leidde uiteindelijk tot de oprichting van een nieuwe administratie binnen het departement Financiën, de zogenaamde Administratie van de Inkomens- en Ondernemingsfiscaliteit (AOIF). Deze zal in de toekomst werken naast de traditionele administraties die apart blijven bestaan.

De bedoeling is dat polyvalente teams bestaande uit ambtenaren van de BTW en Directe Belastingen gezamenlijk de controles van volgens bepaalde criteria geselecteerde belastingplichtigen zouden uitvoeren en dit dan ook zeer grondig zouden doen. Op deze wijze zou elke belastingplichtige, of tenminste diegenen die hiervoor in aanmerking komen, eens om de zes jaren grondig op de rooster worden gelegd.

Na lang getouwtrek tussen de administraties op hoger niveau werd uiteindelijk blijkbaar een politieke knoop doorgehakt en werd plots op vrij korte termijn de voorziene administratie op poten gezet. Het resultaat is er dan ook naar en de ACOD heeft, weliswaar als enige vakbond, het protocol inzake deze herstructurering niet goedgekeurd. De reden hiervoor moet niet gezocht worden in het feit dat de meeste militanten gekant zouden zijn tegen een herstructurering. Wie kan er trouwens tegen een efficiëntere belastingcontrole gekant zijn?

Het probleem is echter dat het departement Financiën noch qua mensen, noch qua middelen klaar was om een dergelijke herstructurering te ondergaan. Je zou denken dat wanneer men nieuwe diensten opricht men vooraf zorgt dat er minstens op het moment van de inwerkingtreding van deze diensten voldoende personeel is aangeworven om zowel de voorziene kaders van de nieuwe diensten als van de oude diensten op te vullen. Tevens verwacht je voldoende budgetten om kantoormeubilair, materiaal, computers en dergelijke aan te schaffen. Niets van dit alles!

Het gevolg is dan ook dat er voor verscheidene diensten van de nieuwe administratie geen kantoorruimte was op de datum van hun voorziene oprichting. Sommige van de diensten wachten nu nog steeds op een gebouw en in afwachting werkt de dienst niet. Waar er al wel kantoorruimte was, bleken er dan geen of te weinig meubels te zijn. Dit leidde ertoe dat in bepaalde gevallen de bestaande diensten moesten worden "verlicht" om aan kantoormateriaal te geraken. Of nog werden oude meubels van het Ministerie van Justitie, dat thans meer middelen krijgt na de recente kritieken op haar werking, overgebracht naar Financiën.

Personeelsleden moesten al dan niet de keuze maken om in de nieuwe administratie te werken, maar wisten bij gebrek aan gebouwen in vele gevallen niet eens waar hun toekomstige standplaats zou zijn. Niemand kon duidelijkheid geven omtrent de latere gevolgen van een gemaakte keuze. De beloofde financiële compensaties geraken niet goedgekeurd en zelfs de gewone verplaatsingsvergoedingen bij de taxatiewerkzaamheden zijn momenteel in de AOIF geschorst. Het personeel betaalt deze kosten inmiddels doodleuk uit eigen zak.

Thans blijkt ook dat er zich een enorm personeelskort manifesteert in de traditionele diensten, die in bepaalde gevallen zo weinig personeel hebben dat een normale werking niet meer mogelijk is. Vooral bij de btw-administratie, doch ook bij de directe belastingen, stelt zich dit probleem; mede een gevolg van een jarenlange blinde wervingsstop. Zo ontbreekt bvb in Brussel in de rang 10S2 (vroegere hoofdcontroleurs) meer dan 90% van de benodigde personeelsleden, op het niveau 2+ zou dat meer dan 80% bedragen. Dit heeft dan weer tot gevolg dat personeelsleden, sommigen meer tegen dan met hun zin, moeten worden gedetacheerd naar de hoofdstad.

Tot op heden is er nog geen nieuwe eenvormige procedure-wetgeving voor de nieuwe diensten, zodat deze hierdoor in de illegaliteit werken. Er gaan geruchten dat bepaalde gespecialiseerde advocatenkantoren reeds aankondigden elke belastingaanslag vanwege de AOIF te zullen bestrijden voor de rechtbank wegens "onwettelijk", zolang het nieuwe procedure-wetboek niet door het parlement is gestemd.

We kunnen met deze lijst van tekortkomingen nog doorgaan, doch dit zou ons te ver leiden. Geen wonder dat deze toestand bij een groot deel van de personeelsleden voor grote onvrede zorgt. Maar niet alleen het personeel lijdt onder deze toestand. Wat zullen de gevolgen zijn voor u en ik? In plaats van een efficiëntere controle op de ondernemingen en een betere inning van de belastingen, wordt de werking van de betrokken administraties thans grondig gedestabiliseerd. Dit zou gedurende de komende periode een sterke terugval in de fiscale ontvangsten kunnen teweeg brengen met alle gevolgen vandien voor de schatkist.

Gelet op het feit dat de Belgische Staat gebukt blijft gaan onder het juk van de Maastrichtnorm (de staatsschuld weet u wel), stelt zich de vraag wie de factuur van deze hele operatie zal gepresenteerd krijgen. Zullen het zoals gewoonlijk weer de gemakkelijkste slachtoffers zijn die in hun beurs zullen mogen tasten? Loon- en weddetrekkers, werklozen, gepensioneerden, zieken... zet u schrap!!!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken